PRIVACYVERKLARING

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Privacywet voor Gegevensbescherming (AVG).

Bloemverhalen gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Bloemverhalen, gevestigd aan Orchideeënstraat 61,5644 NJ Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.bloemverhalen.com Orchideeënstraat 61,5644 NJ Eindhoven +31 644251559

Marieke Kempen is de Functionaris Gegevensbescherming van Bloemverhalen Zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Bloemverhalen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bloemverhalen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Door de activiteiten op onze website te volgen, kunnen wij de website verbeteren, indien noodzakelijk.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Bloemverhalen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Bloemverhalen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Bloemverhalen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloemverhalen) tussen zit.

Bloemverhalen gebruikt de volgende computerprogramma's en systemen: website Joomla!, hostingprovider: Mijndomein.https://www.mijndomein.nl

 

HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Bloemverhalen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Personalia, (mail)adressen, telefoonnummers en bezorgadressen worden door Bloemverhalen niet langer bewaard dan nodig is voor de bedrijfsuitvoering en zolang uw klant blijft.                              

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Bloemverhalen verkoopt jouw gegevens niet aan derden. En zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE PRODUCTEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Bloemverhalen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bloemverhalen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bloemverhalen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bloemverhalen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Bloemverhalen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.